REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO MyZdrowi.pl

Home / REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO MyZdrowi.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO MyZdrowi.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego MyZdrowi.pl działającego pod adresem internetowym www.MyZdrowi.pl oraz jego subdomenach będących własnością MyXXo Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań; NIP: 7831744356, REGON: 364914130, KRS: 0000627667, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 • adres poczty elektronicznej magda@myzdrowi.pl;
 • telefonicznie pod numerem 508878800.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia; Sprzedawca – MyXXo Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań; NIP: 7831744356, REGON: 364914130, KRS: 0000627667, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer z dostępem do Internetu spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych;
 • konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego będące własnością Klienta rejestrującego się na stronie MyZdrowi.pl;
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari);
 • w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. ZAKUPY w MyZdrowi.pl

 1. MyZdrowi.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet a zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.MyZdrowi.pl
 2. Usługi oferowane przez MyZdrowi.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 3. Z oferty MyZdrowi.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 4. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej www.MyZdrowi.pl są cenami brutto , wyrażonymi w złotych polskich.
 5. MyZdrowi.pl może organizować Klientom okazjonalne konkursy i promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty MyZdrowi.pl wysłaniu maila oraz wykorzystaniu mechanizmów płatności na stronie www.MyZdrowi.pl
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

V. ZAMÓWIENIE KLIENTA

 1. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 2. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.MyZdrowi.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 3. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu informując o tym fakcie obsługę sklepu telefonicznie pod numerem telefonu 508878800 lub mailowo na adres magda@myzdrowi.pl w ciągu 1 godziny od chwili złożenia zamówienia.
 5. Każdy klient ma możliwość otrzymania faktura VAT po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu podczas procesu składania zamówienia. Klient upoważnia MyXXo Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
 7. Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia wynosi od 12h – 3dni roboczych. Czas realizacji zależny jest od dostępności towaru, o ewentualnym braku zamówionego produktu mogącym wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji klient informowany jest mailowo lub telefonicznie. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

VI. DOSTAWA

 1. Wysyłki zamówionych produktów w sklepie realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost
 2. Koszty wysyłki produktów oraz innych towarów zakupionych w sklepie pokrywa Klient, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
 3. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia i jest zależny od wagi zamówienia, miejsca oraz formy dostawy. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie MyZdrowi.pl
 4. Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane przez klienta w mailu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu.
 5. MyZdrowi.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
 6. MyZdrowi.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
 7. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 8. MyZdrowi.pl. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta;
 • zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez MyZdrowi.pl za wymagające potwierdzenia;
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;
 • zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 1. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
 2. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
 3. Odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Klient MyZdrowi.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
 • przed odbiorem – kartą kredytową (należność pobierana jest za pośrednictwem serwisu) lub przelewem bankowym (należność pobierana za pośrednictwem serwisu);
 • w przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (kartą kredytową lub przelewem bankowym), realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Klient zobowiązany jest uiścić taką płatność w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
 1. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz, a wykonane na numer rachunku nie będący własnością MyXXo Sp. z o.o.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować MyZdrowi.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). {Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.}
 5. W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi koszty wynikające z dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, (z wyjątkiem kosztów wynikających z dostarczenia towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. MyZdrowi.pl jako Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad.
 2. MyZdrowi.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego , za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na magda@myzdrowi.pl lub na adres: MyXXo Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań
 4. MyZdrowi.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient korzystający z usług MyZdrowi.pl ma obowiązek podawania prawidłowych informacji. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku (obowiązek podawania prawdziwych informacji).
 2. MyZdrowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, MyZdrowi.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym).
 5. MyZdrowi.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.MyZdrowi.pl
 6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

XI. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie prawa do Strony www.MyZdrowi.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody MyXXo Sp.z o.o. kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.